„Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą,
tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też – jeśli zachodzi potrzeba – odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem – na mocy czasowego zlecenia – czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św.

Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana”.

Źródło: Paweł VI List apostolski „Ministeria quaedam”

 

VII Lektor
Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, musi przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego.
VIII Ceremoniarz
Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza.
Do obowiązków ceremoniarza należy:
1. przeprowadzanie próby liturgii,
2. czuwanie nad przebiegiem liturgii,
3. dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
4. podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
5. ustawianie procesji na wejście i wyjście,
6. obsługa mikrofonu,
7. rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej,
8. interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza.Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy.Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.

Modlitwa lektora

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu,
w dłoni,
na wargach.
Amen.

Karta Zasad Lektora

  1. Chrystus jest miom światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich.
  2. Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa Bożego i strzegła go, jest moim ideałem i moją Matką. Rozważam jej postawę w Różańcu, oddaję się Jej i nśladuję Ją.
  3. Kościół jest miom domem i moją rodziną. Chcę wrastać coraz głębiej w jego braterską wpólnotę czując się jej żywą komórką i pragnąc, aby objęła ona wszystkich ludzi.
  4. Chcę pielegnować w sobie dar Nowego Życia, otrzymany na chrzcie świętym, którego sprawcą jest Duch Święty. Oddechem tego życia jest modlitwa, dlatego chcę być wierny praktyce Namitu Spotkania.
  5. Zrozumiałem tajemnice osoby, która „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie”. Dlatego przykazaniem mego życia jest Agape, piękna miłość, której wyrazem jest ofiara i Krzyż.
  6. Chcąc być w pełni sobą i ukształtować w sobie Nowego Człowieka muszę zawsze kierować się sumieniem oświeconym Słowem Bożym. Wypowiadam walkę bezmyslności i nieodpowiedzialności.
  7. Chcę być wolny w dążeniu wyższych wartości, które uznałem za swoje. Dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii tworząc nową kulturę, w której wszystko słuzy wartości osoby.
  8. Na straży godności osoby i w innych postawię czystość, która nie pozwala na odnoszenie się do osoby jako przedmiotu, choćby tylko możliwego użycia. Będę dbał o czystość mysli, słów i uczynków.
  9. Wykluczam ze swego życia alkohol i tytoń. Są to bowiem złudne wartości zagrażające wartościom prawdziwego życia. Dla dobra swego oraz w poczuciu odpowiedzialności za drugich, decyduję się na świadomą o dobrowolną abstynencję.
  10. Moja droga nie jest drogą łatwą. Dlatego nie mogę i nie chcę iść nią samotnie, moją potrzebą i radością jest tygodniowe spotkanie we wspólnocie tych, którzy chcą iść razem ze mną przy stole ewangelicznej rewizji życia.